Här finns ett urval av relevanta dokument:

Personuppgiftspolicy för Kumlinge kommun

Förvaltningsstadga för Kumlinge kommun.
Detta dokument innehåller grundläggande regler för kommunens arbete.

Instruktion för kommunstyrelsen
Detta dokument reglerar kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt.

Instruktion för kommundirektören

Instruktion för byggnadstekniska nämnden
Instruktion för bildningsnämnden
Instruktion för socialnämnden
Instruktion för näringslivsnämnden
Dessa dokument reglerar nämndernas uppgifter och beslutanderätt.

Arvodesstadga
Reglerar de förtroendevaldas ersättningar.

Byggnadsordning
Reglerar byggande i kommunen.

Anvisningar för betalningar
Reglerar hur den interna kontrollen av betalningar ska ordnas.

Kommunen har också (bl.a.)  följande dokument som kan fås genom att kontakta kommunkansliet:
- Instruktion för tjänstemän och arbetstagare
- Informationspolicy
- Marknadsföringsplan
- Skolstadga
- Tjänstestadga
- Principer för beviljande av tjänstledighet
- Principer för övertagande av väg
- Anvisningar för anbudshantering
- Anvisningar för protokollskrivning
- Anvisningar för justering
- Principer för att beakta barnens bästa i beslutsfattandet
- Principer för använding av sociala medier
- Renhållningsplan
- Plan för förebyggande arbete mot alkohol och narkotika
- Jämställdhet- och likabehandlingsplan
- Integrationsprogram