De mest tillämpade kommunala taxorna

 

Senaste beslutade taxor finns att läsa här!
(taxor för 2020)